آزمایشگاه


ارائه خدمات آزمایشگاهی

دستگاه   CNC  

دستگاه برش 

دستگاه لیزر

دستگاه پرس

پرینتر 3 بعدی

خدمات