پشتیبانی فنی


ارائه زیرساخت‌های فناوری

ارائه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و فناوری‌های نوین مورد نیاز استارتاپ‌ها.

خدمات