شتابدهی


خدمات شتابدهی استارت آپ ها

جذب سرمایه

توسعه بازار

بوم مدل کسب و کار

طراحی و اجرای مدل های بازاریابی

اراده خدمات تدوین طرح کسب و کار و بازار یابی ( BP)

ارائه خدمات تدوین مدل کسب و کار (BM)

ارائه خدمات تدوین طرح بازاریابی (MP)

ارائه خدمات تهیه و تدوین توسعه محصول جدید (NPD)

ارائه خدمات بازاریابی حرفه ای برای کسب سهم بازار حداکثری و خدمات بازرگانی

ارائه خدمات تشخیص فرصت تولید صنعتی برای صاحبین تکنولوژی صنعتی

برگذاری رویداد ها ی در سطح استانی ، ملی ، بین المللی

ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی (lab) و R&D

تامین سرمایه (جذب سرمایه گذار و تضمین سرمایه گذاری برای تیم های فناوری در قالب سرمایه گذاری جسورانه (vc) سرمایه گذاری جسورانه شرکتی (cvc)

شرکت در نمایشگاه ها

ارائه خدمات امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری (fs)

ارائه خدمات منتورینگ عمومی و فنی

ارائه خدمات حقوقی حرفه ای

شتابدهی استارتاپ های تخصصی

همکاری و بهره مندی از خدمات صندوق پژوهش و فناوری

خدمات